Regulamin zakupów w sklepie internetowym "LUPHER"

§ 1. Strony:

 

 1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym „LUPHER”, jest firma „LUPHER sp. j’” z siedzibą w miejscowości Wielopole 141,33-311 Wielogłowy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000146552, zwana dalej SKLEPEM.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „LUPHER” może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCĄ.
 

§ 2. Przedmiot transakcji:

 

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.lupher.pl w chwili składania zamówienia.
 2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionych produktów, w tym do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów.
 3. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.lupher.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.lupher.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.
 

§3. Zamówienie:

 
 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym LUPHER następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie NABYWCA akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Produkty przedstawione na stronie www.lupher.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
 3. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie internetowej SKLEPU, przez telefon pod numerem: (018) 440 06 41, za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@lupher.pl oraz faksem na numer: (018) 440 06 40.
 4. SKLEP potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże NABYWCĘ.
 5. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, SKLEP zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
 6. Przyjęcie zamówienia przez SKLEP następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez SKLEP następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. SKLEP ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 k.c.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 

§ 4. Formy i warunki płatności:

 
 1. Wszelkie płatności za zamówiony towar winny być realizowane  na zasadzie  przedpłaty (przed dostawą)  przelewem bankowym na rachunek nr: 88-19101048-3008839911210001 w banku  Deutsche Bank na  podstawie faktury pro-forma wystawionej przez SKLEP.
 2. Faktura pro-forma zostaje wysłana NABYWCY drogą elektroniczną lub faksem.
 3. Sklep Internetowy LUPHER dostarczy produkty jedynie po otrzymaniu płatności.
 

§ 5. Realizacja zamówienia:

 
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP niezwłocznie informuje o tym NABYWCĘ.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.
 3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.
 4. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.
 5. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane za zwrotem wpłaconej przez NABYWCĘ kwoty.
 6. Do każdej przesyłki SKLEP dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.
 

§ 6. Dostawa:

 
 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski oraz  zagranicę. W dniu wydania zamówienia z magazynu NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wysyłce zamówienia i dokładnym terminie dostawy.
 2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia.
 3. Dostawy realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub transportem własnym.                                                  .
 4. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane przez system i podawane w momencie składania zamówienia.
 5. Orientacyjne wartości opłat za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez pracownika Działu Realizacji Sklepu Internetowego LUPHER.
 6. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji Sklepu Internetowego LUPHER, niezależnie od wartości zamówienia.
 7. Ewentualna zmiana standardu dostawy, dokonana przez NABYWCĘ już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały NABYWCĘ.
 8. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.
 9. NABYWCA zobowiązany jest zbadać stan przesyłki oraz sprawdzić zawartość przesyłki w chwili doręczenia. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, takie jak: wgniecenia, naruszenie zamknięcia, rozerwanie lub inne mogące świadczyć o naruszeniu przesyłki, NABYWCA jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. W razie niespisania protokołu domniemywa się, że zamówienie zostało dostarczone w stanie nienaruszonym.
 10. Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od SKLEPU. W razie opóźnienia w dostawie przesyłki NABYWCA powinien niezwłocznie zawiadomić SKLEP. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmy kurierskie.
 11. Na życzenie NABYWCY towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla NABYWCY. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie SKLEPU bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem wpłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze.
 

§ 7. Gwarancja:

 
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym LUPHER są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
 3. W przypadku, gdy NABYWCA prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.
 

§ 8. Reklamacje:

 
 1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA zgłasza do telefonicznie: (018) 440 06 41, lub też pocztą elektroniczną: sklep@lupher.pl.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia zamówienia podczas przesyłki nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt. 10 niniejszego Regulaminu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej otrzymania uszkodzonego towaru jest spisanie w momencie dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu uszkodzeń". Reklamacje dotyczące uszkodzeń nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził w momencie dostawy protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt.10 niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) NABYWCA ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Zwracany towar, wraz z oryginałem faktury, powinien zostać odesłany do magazynu SKLEPU znajdującego się w Wielopolu 141. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, po przyjęciu zwrotu SKLEP przyśle NABYWCY fakturę korygującą.
 5. NABYWCA zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni pod rygorem odpowiedzialności za ewentualną szkodę. Koszty odesłania towaru ponosi NABYWCA. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez NABYWCĘ za pobraniem. Kwota sprzedaży zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.
 6. W przypadku uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu towaru cena sprzedaży, pomniejszona o ewentualne koszty wymienione w pkt. 7, 8, 9 i 10, zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po otrzymaniu od NABYWCY prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej (opatrzonej datą, miejscem i czytelnym podpisem NABYWCY), przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.
 7. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. NABYWCA jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru. Przesyłki zwrotne powinny być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. SKLEP ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli towar jest uszkodzony podczas transportu, bez względu na przyczynę tego uszkodzenia, bądź też według własnego wyboru pomniejszyć zwracaną cenę sprzedaży o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W przypadku zniszczenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez NABYWCĘ w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się w szczególności zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor).
 9. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji NABYWCY, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.
 

§ 9. Postanowienia końcowe:

 
 1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie www.lupher.pl
 2. SKLEP prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do SKLEPU za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@.lupher.pl lub telefonicznie w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.
 3. SKLEP nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu NABYWCA nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez LUPHER sp.j zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. z 17.06.2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926). NABYWCY przysługuje prawo kontroli swoich danych osobowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy STRONAMI  transakcji będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla siedziby LUPHER sp.j .
 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.01.2010 r.